Statut PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 grudnia 2010 08:58

STATUT

STARGARDZKIEGO  STOWARZYSZENIA CHORYCH NA  SM

(poprawiony uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 22. kwietnia 2009 r.)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stargard Szczeciński.

 

§3.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Możliwa jest współpraca
z podobnymi stowarzyszeniami na terenie kraju i zagranicą.

 

§5.

Organem rejestrującym Stowarzyszenie jest Sąd Rejonowy w Szczecinie, a nadzorującym Starosta Powiatu Stargardzkiego.

§6.

1.      Stowarzyszenie jest organizacją niezależną, zarejestrowana, posiadającą osobowość prawna i działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

2.      Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. nr 96 poz. 873).

3.      Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych.

 

§7.

1.      Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2.      Treść oraz wzory pieczęci i znaków organizacyjnych określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§8.

1.      Stowarzyszenie może współpracować na zasadach partnerskich z innymi organizacjami społecznymi.

2.      Współpraca ta nie może przekraczać ram określonych prawem i nie może być wykorzystywana do celów pozastatutowych.

 

§9.

1.      Stowarzyszenie może organizować koła terenowe na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.      Koła terenowe działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Sposób powoływania kół terenowych, ich strukturę i zasadę działania określa rozdział V niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele, środki i zasady działania

§10.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach,
w których doznały urazów narządów ruchu, ich rodziny i przyjaciół oraz osoby chcące
w jakikolwiek sposób dopomóc chorym na SM i innym niepełnosprawnym.

 

§11.

Wskazane jest, by osoby chore na SM stanowiły co najmniej 1/3 ogółu członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

 

§12.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Zrzeszanie osób chorych na SM z terenu powiatu stargardzkiego w celu poprawy ich warunków życiowych, zwiększanie udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym miasta i regionu.

2.      Wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych i ich bliskich w walce z choroba i jej przezwyciężaniem.

3.      Pobudzanie aktywności osób chorych w zakresie uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym.

4.      Poszerzenie wiedzy społeczeństwa o samej chorobie, jak i potrzebach i problemach osób dotkniętych SM i niepełnosprawnością.

5.      Występowanie do władz i urzędów z wnioskami o likwidację istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, umożliwiających osobom chorym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

6.      Pomoc osobom chorym i ich bliskim w rehabilitacji, uzyskiwaniu skierowań
do sanatoriów itp.

7.      Pomoc osobom chorym w aktywizacji społecznej, zawodowej, twórczej
i intelektualnej, dzięki czemu możliwa będzie ich samorealizacja.

8.      Uświadomienie pełnosprawnej części społeczeństwa konieczność partnerskiego traktowania osób chorych na SM i niepełnosprawnych.

 

§13.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:

1.      Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.      Organizowanie spotkań z lekarzami i prawnikami

3.      Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych
z rehabilitacja, leczeniem i życiem codziennym.

4.      Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w celu przeciwdziałania apatii, poczuciu osamotnienia i braku własnej wartości, spowodowanych chorobą.

5.      Organizowanie różnych form wspólnego spędzania czasu poza miejscem zamieszkania i pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej.

6.      Wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom władz i instytucji istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniających osobom chorym na SM oraz innym niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie, a także występowanie
o likwidowanie tych barier.

7.      Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w środowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu większej integracji obu środowisk.

8.      Gdy zajdzie potrzeba organizowania zbiórek pieniędzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitację osób, które w wyniku choroby znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie stać ich na pokrycie tych kosztów z własnych środków.

9.      Organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a także osób
z podejrzeniem choroby, zmierzającego do pomocy w rozwiązaniu czy ulżeniu problemom, jakie niesie ze sobą choroba.

10.  Organizowanie dla członków Stowarzyszenia i ich bliskich imprez kulturalnych
i rekreacyjnych oraz pomoc w uzyskaniu skierowań na wczasy, obozy i kolonie.

11.  Podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach osób chorych na SM.

12.  Ułatwianie osobom chorym na SM podejmowanie pracy, także na własny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a także podejmowania aktywności społecznej w samorządzie lokalnym.

13.  Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego.
W przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie posiadało tego typu sprzęt (np. pochodzący
z darowizny) przydzielanie go potrzebującym członkom Stowarzyszenia. Zasady przydziału takiego sprzętu określa Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą.

14.  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.      Rzeczywistych.

2.      Honorowych.

3.      Wspierających.

 

§15.

Członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia są osoby, które:

1.      Wyraziły chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, uznają jego cele i przyjmują obowiązek ich realizacji oraz ukończyły 16 rok życia.

2.      Wyraziły wolę realizacji uchwały i wniosków właściwych organów Stowarzyszenia.

3.      Akceptują wewnętrzne regulaminy Stowarzyszenia zatwierdzone przez jego Zarząd.

4.      Zostały przyjęte uchwałą Zarządu w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

 

§16

1.      Członek rzeczywisty ma prawo:

a.       uczestniczenia i wnioskowania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

b.      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, przy czym małoletni w wieku od 16 do 18 roku życia nie mogą Stanowic w jego zarządzie większości,

c.       zgłaszanie inicjatyw w zakresie objętym statutem,

d.      możliwość korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów Stowarzyszenia,

e.       pierwszeństwo udziału w imprezach, których inicjatorem jest Stowarzyszenie,

f.       nabywanie po preferencyjnych cenach wydawnictwo Stowarzyszenia,

g.      wysuwanie postulatów i wniosków wobec organów i władz Stowarzyszenia
oraz oceniania i poddawania krytyce ich działalności ,

h.      współdecydowania, na zasadach określonych w Statucie, o sprawach istotnych
dla działalności Stowarzyszenia,

i.        występowania ze Stowarzyszenia po pisemnym lub ustnym zgłoszeniu swej woli (zgłoszenia ustne wobec co najmniej dwóch świadków).

2.      Członek występujący ze Stowarzyszenia traci uprawnienia, wynikające z niniejszego Statutu.

 

§17.

Do obowiązków członka rzeczywistego należy:

1.      Przestrzeganie przepisów statutowych i rezolucji właściwych organów Stowarzyszenia.

2.      Społeczna praca na rzecz Stowarzyszenia w zakresie wynikającym z zapisów statutowych.

3.      Popieranie i czynne wspieranie działalności Stowarzyszenia.

4.      Propagowanie hasła oraz idei Stowarzyszenie, zjednywanie nowych członków
i sympatyków.

5.      Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

6.      Opłacanie składek członkowskich.

 

§18.

1.      Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które:

a.       uzyskały godność nadana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wniosek Zarządu Stowarzyszenia,

b.      są szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia.

2.      Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§19.

1.      Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są osoby fizyczne, instytucje, stowarzyszenia lub fundacje, które zadeklarują stałe poparcie finansowe lub rzeczowe Stowarzyszenia i na podstawie deklaracji zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.      Godność członka wspierającego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (lub
w uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia, który przedstawia swoja decyzję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wraz z uzasadnieniem podjęcia decyzji).

3.      Członkowie wspierający uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.

4.      Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego
do władz Stowarzyszenia, nie posiadają też głosu decydującego w sprawach Stowarzyszenia.

 

§20.

1.      Członkowie honorowi maja prawo:

a.       uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b.      zgłaszania inicjatyw w zakresie objętym Statutem,

c.       korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów Stowarzyszenia,

d.      pierwszeństwa udziału w imprezach, których inicjatorem jest Stowarzyszenie,

e.       nabywania po preferencyjnych cenach wydawnictwa Stowarzyszenia.

2.      Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3.      Członkostwo honorowe Stowarzyszenia jest dożywotnie.

4.      Skreślenie z listy członków honorowych Stowarzyszenia może nastąpić jedynie
w uzasadnionych przypadkach po dokonaniu czynów zakwalifikowanych
do orzeczenia z przepisów kodeksu karnego, zasądzenie prawomocnego wyroku sądowego, wynikającego z przepisów kodeksu karnego.

§21.

1.      Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a.       likwidacji Stowarzyszenia,

b.      śmierci członka,

c.       dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,

d.      skreślenia z listy członków,

e.       wykluczenia.

2.      Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w razie uchylania się danej osoby od wypełniania obowiązków statutowych, lub nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

3.      Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

4.      Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia
z powodu nie płacenia zadeklarowanej składki członkowskiej (wstrzymania pomocy rzeczowej za okres ponad jednego roku lub utraty osobowości prawnej przez donatora). W stosunku do osób wspierających będących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 1.

5.      Skreślenie lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na drodze uchwały Zarządu podjętej większością 3/5 głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

6.      Członkom skreślonym lub wykluczonym służy prawo dowołania się w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pisemnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, o terminie którego winni oni zostać pisemnie powiadomieni.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia, ich struktura i kompetencje

§22.

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a.       Walne Zgromadzenie,

b.      Zarząd Stowarzyszenia,

c.       Komisja Rewizyjna

2.      Kadencja Władz trwa trzy lata.

3.      Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. Wyjątek stanowi sytuacja określona w paragrafie 21.4 i 28.1 niniejszego Statutu. W razie równości głosów głos rozstrzygający należy do Prezesa lub, odpowiednio, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4.      Władze Stowarzyszenia wybierane są przez wszystkich upoważnionych członków Stowarzyszenia.

5.      Władze Stowarzyszenia zobowiązane są do składania członkom (wyborcom) sprawozdań ze swej działalności oraz stosownych wyjaśnień na prośbę każdego
z członków Stowarzyszenia.

6.      Uchwały władz Stowarzyszenia obowiązują wszystkich jego członków.

 

§23.

1.      Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. Uchwala ono ogólne kierunki i program działań Stowarzyszenia.

2.      Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne i nadzwyczajne.

3.      Walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze (zwyczajne) zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co trzy lata.

 

§24.

Zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia zwyczajnego:

1.      Ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia.

2.      Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

4.      Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

5.      Dokonywanie zmian w Statucie oraz uchwalanie Regulaminu Wyborczego,

6.      Decydowanie w sprawie odwołań od uchwał Zarządu oraz w sprawach wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia.

7.      Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych i strukturalnych Stowarzyszenia.

8.      Decydowanie w sprawach nie leżących w mocy i kompetencjach Zarządu Stowarzyszenia

9.      Nadawanie godności Członka Honorowego i Wspierającego.

 

§25.

1.      W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

a.       z głosem decydującym – członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia,

b.      z głosem doradczym – członkowie honorowi i członkowie wspierający
lub ich pełnomocnicy.

2.      W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym zaproszeni goście.

3.      O terminie Walnego Zgromadzenia, jego miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia winni być powiadomieni pisemnie, listem poleconym, najpóźniej
na 14 dni przed jego datą.

 

§26.

Zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego:

1.      Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane:

a.       na podstawie uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

b.      z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,

c.       na wniosek Komisji Rewizyjnej – w ciągu dwóch miesięcy od złożenia takiego wniosku,

d.      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

2.      Podmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

 

§27.

Do ważności Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego i nadzwyczajnego) potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zwoływane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

 

§28.

1.      Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Sprawy zmiany Statutu, likwidacji Stowarzyszenia oraz przyznawania członkostwa honorowego dla swej ważności wymaga 2/3 głosów osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

2.      Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny,
w zależności od uchwały podjętej przez uczestników, zwykłą większością głosów.

3.      Walne Zgromadzenie prowadzi wybrany przez jego uczestników przewodniczący.

4.      Osobę przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się na wniosek uczestników z grona osób uczestniczących w obradach.

 

§29.

1.      Organem kierującym pracą Stowarzyszenia jest Zarząd.

2.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 – 5 osób wybranych spośród członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia.

3.      W skład Zarządu wchodzą:

a.       Prezes,

b.      Zastępca Prezesa,

c.       Skarbnik – Sekretarz,

d.      Członkowie Zarządu.

4.      Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.

5.      Zarząd ma prawo w okresie swej kadencji dokonać zmian personelu lub zmian funkcji, jednak nie więcej niż 1/3 składu osobowego (do dwóch osób).

6.      Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

7.      Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres trzech lat.

§30.

1.      Za wybranych do Zarządu Stowarzyszenia uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

2.      Na poszczególne funkcję można kandydować dowolną liczbę osób.

 

§31.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.      Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

3.      Planowanie i kierowanie całokształtem spraw Stowarzyszenia.

4.      Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i jego realizacja.

5.      Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

6.      Sporządzanie sprawozdań, bilansów oraz składanie ich na Walnym Zgromadzeniu.

7.      Delegowanie swych przedstawicieli na posiedzenia, konferencje, zjazdy i kongresy.

8.      Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.

9.      Administrowanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym budżetem.

10.  Odbywanie posiedzeń przynajmniej raz na dwa miesiące.

11.  Nawiązywanie kontaktów i ich utrzymywanie z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za jego granicami.

12.  Zaciąganie zobowiązań i podejmowanie decyzji w sprawach finansowych, ustalanie wysokości składek członkowskich.

13.  Przyznawanie dyplomów i nagród za działalność propagującą Stowarzyszenie oraz składanie wniosków do władz samorządowych i państwowych o nadanie wyróżnień
i odznaczeń.

 

§32.

Oświadczenie woli w sprawach dotyczących Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarząd, w tym Prezes Zarządu lub jego Zastępca, zaś w sprawach finansowych i zobowiązań majątkowych dodatkowo Skarbnik – Sekretarz.

 

§33.

Działalność członków Zarządu ma charakter społeczny.

 

§34.

Zebrania Zarządu są prowadzone przy obecności co najmniej połowy jego członków,
a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Wyjątek stanowi sytuacja określona w § 21 ust. 4 niniejszego Statutu.

 

§35.

 

1.      Całokształt działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza jego Zarządu, w tym działalność finansowa i gospodarcza jest kontrolowana przez Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, wybranych zwykłą większością głosów
na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, a w jej składa wchodzą : Przewodniczący, Sekretarz oraz członkowie.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Stowarzyszenia. Nie dotyczy to zespołów problemowych (merytorycznych) Stowarzyszenia.

5.      Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej jeden raz w roku i są protokołowane. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy jej składu.

6.      Prace Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

7.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja określa sposób oraz termin ich usunięcia, a także przedstawia wnioski celem uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawidłowości.

8.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

9.      Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

10.  Komisja Rewizyjna posiada wyłączne prawo do składania wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

11.  W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej (lub jego śmierci) w toku kadencji Komisji Rewizyjnej ma prawo dokooptowania do swego składu nowego członka spośród członków rzeczywistych Stowarzyszenia i podania tego faktu do wiadomości pozostałym członkom Stowarzyszenia w sposób przyjęty zwyczajowo. Zatwierdzenie formalne nowego członka Komisji odbywa się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

Koło terenowe

§36.

Do powołania koła terenowego Stowarzyszenia niezbędna jest grupa co najmniej pięciu członków rzeczywistych, którzy złożą w tej sprawie wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.

 

§37.

 

1.      Koła terenowe Stowarzyszenia są powoływane i rozwiązywane na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2.      W uchwale o powołaniu koła terenowego Stowarzyszenia Zarząd określa jego nazwę
i teren działania oraz siedzibę. Może też wskazać członka Zarządu, jako opiekuna koła.

3.      Decyzja o rozwiązaniu koła terenowego, dla swej ważności musi mieć formę pisemną i zawierać merytoryczne uzasadnienie. Od decyzji tej Zarząd koła ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

4.      Przyczyną rozwiązania koła może być zmniejszenie się liczby jego członków poniżej minimalnej ich liczby, niezbędnej do powołania koła, działania niezgodne ze Statutem Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

§38.

1.      Działalnością koła kieruje Zarząd wybierany na ogólnym zebraniu członków,
na przeciąg 2 lat, w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik
– Sekretarz.

2.      Zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków koła powinny być zebrania ogółu członków, mogą być zwoływane przez Zarząd koła w miarę potrzeby, a obligatoryjnie na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków koła lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.      Zarząd Koła obowiązany jest do powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia o terminach wszystkich zebrań, akcji i imprez organizowanych przez koło.

 

§39.

Koło opracowuje roczne plany działania i sprawozdania z ich realizacji, przekazują Zarządowi Stowarzyszenia, ponadto inkasują składki członkowskie i przekazują je w pełnej wysokości do Stowarzyszenia. W miarę potrzeby dla realizacji zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia planu działania, koła mogą otrzymywać ze Stowarzyszenia środki finansowe na pokrycie planowanych wydatków. Rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków następuje w formie pisemnej w ciągu 14 dni od zdarzenia, na jakie zostały one przez Zarząd Stowarzyszenia przekazane. Za terminowe dokonanie rozliczenia odpowiedzialni
są Przewodniczący i Skarbnik – Sekretarz koła. Nie rozliczenie w terminie przyznanych środków może spowodować odmowę przyznania przez Zarząd Stowarzyszenia kolejnych funduszy.

 

§40.

Koła terenowe mają prawo używania pieczątki o treści „Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM Koło Terenowe w (nazwa miejscowości).

 

§41.

Prawa i obowiązki członków rzeczywistych zrzeszonych w kołach terenowych są identyczne z prawami i obowiązkami członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§42.

1.      Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

a.       wpływy ze składek członkowskich,

b.      dochody z działalności Statutowej,

c.       dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,

d.      dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2.      Dochody osiągane przez Stowarzyszenie z odpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych i zadań publicznych.

3.      Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza jego Zarząd w ciągu roku budżetowego (rok kalendarzowy).

4.      Zobowiązania majątkowe oraz dokumenty finansowe i inne, mające istotne znaczenie dla działalności Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub jego Zastępca oraz Skarbnik
– Sekretarz.

5.      Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego członka Stowarzyszenia Zarząd może zwolnić go czasowo lub na stałe z obowiązku płacenia składek członkowskich.

6.      Stowarzyszenie może wzbogacić swój majątek przez:

a.       dystrybucje swoich wydawnictw,

b.      wpływy z imprez organizowanych zgodnie z celami statutowymi,

c.       dystrybucje wydawnictw obcych, pozyskiwanych na oddzielnych zasadach (promocje, komis itp.).

d.      działalność gospodarczą zgodną z przepisami prawa ogólnego oraz ze Statutem Stowarzyszenia.

 

§43.

W Stowarzyszeniu zabrania się:

1.      Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej
do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.      Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, przede wszystkim jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach. Postanowienie to nie dotyczy sprzętu rehabilitacyjnego.

3.      Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.      Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§44.

Działalność finansowa Stowarzyszenia rozliczana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwych ustaw.

 

§45.

Działalność finansowa dokumentowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw.

 

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

§46.

Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przeprowadzone wyłącznie
na podstawie prawomocnych uchwał Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego
lub nadzwyczajnego) Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§47.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia do likwidacji jego majątku stosowane będą przepisy obowiązujące przy likwidacji osób prawnych. Fakt rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia zostaje podany do publicznej wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo.

 

§48.

O losie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań Stowarzyszenie decyduje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, wyznaczając Komisję Likwidacyjną i ustalającą jej kompetencje.

Poprawiony: poniedziałek, 10 stycznia 2011 20:52
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.